DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
16.06.2008
V sobotu 21. ?ervna zamí?í oblíbená noc Extravaganza do kolínského dance clubu O?ko, kde se rozpoutá létem vonící mejdánek a to za každého po?así. Taktovku noci budou mít pevn? v držení djs Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K, jejichž jména jsou mimo jiné spojena i s legendárním podnikem MC Veltruby.

Sobota 21. ?ervna a kolínský dance club O?ko, toto jsou aktuální údaje další zastávky tane?ní Extravaganzy, která rozhodn? dostojí svému dobrému jménu a op?t nabídne po?ádný kopec zábavy, osv?d?ených hit? i absolutních novinek sv?tové tane?ní scény. Pr?vodci touto nocí vám budou letn? nalad?ní djs Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K, kte?í si touto nocí rovn?ž p?ipomenou dnes již legendární podnik MC Veltruby, jež ve své dob? vévodil tane?ní scén? na kolínsku. Však si vzpome?te kolik nejen letních mejdánk? jsme si tam spolu užili!

Dalšími kdo se budou starat o vaši zábavu bude pražská dvojice K.I.F.L.I. & Carrasco, kte?í se rozhodn? nehodlají nechat zahanbit a už te? pe?liv? p?ipravují i své hudební lah?dky do sobotní koláže.

Carrione aka Diesel Phunk


dá se ?íci, že hudební rétorika není této osobnosti zcela cizí, však zkušenosti jsou ?erpány z vystoupení nejen v ?eském klubovém prost?edí. Tento dj za dobu svého devítiletého p?sobení na tane?ní scén? okusil mnoho rolí a prošel hudebním vývojem od po?áte?ní techno euforie p?es jemné vln?ní house až po dnešní polohu univerzálního dje pracujícího s publikem za p?isp?ní toho nejlepšího z house, trance, techtrance a progressive. Pohlédnete-li do minulosti naleznete jméno tohoto dje v programech bezpo?tu klub? v ?ele s pražskou dvojicí Mecca a Radost FX, ?i kolínským MC Veltruby. Toto jméno rovn?ž naleznete ve spojení s radio show Blobal beat na mexickém rádiu Masmusic.

B.One.K


doslova jako fantom klubových nocí p?sobí dj B.One.K, který se velmi rád pohybuje ve st?edu d?ní. Mnohdy ve skrytu dav? se oddává atmosfé?e hudební scény, ovšem pokud je vpušt?n za gramofony, tak se stává toreadorem krotícím býky v podob? gramofon?. V tento moment o?ekávejte ?istou show, díky které si B.One.K u mnohých vysloužil p?ezdívku Scratchmaster Morris. O showmenství dj B.One.K jste se nejednou mohli p?esv?d?it i v legendárním podniku MC Veltruby, s nímž bylo jméno B.One.K pevn? spojeno, protože práv? B.One.K stál organiza?n? za v?tšinou z v tomto klubu prob?hnutých akcí.

K.I.F.L.I.


funky, tribal house ?i techno naleznete v recordbagu tohoto dje, jehož bližší setkání s hudební scénou za?alo v roce 1999. Dnes tento mladý dj po?ádá po mnoha zdaleka nejen pražských klubech klubové noci pod názvem Ambience.

Carrasco


Carrasco je zosobn?ním talentovaného dje, jehož srdce tepe v rytmech trance a tech-trance. V jeho podání m?žete o?ekávat nespoutanou energii živenou melodickými výlety do sv?ta hudebních vizí. Jeho pojetí hudby dokáže pohladit po duši a zárove? p?kn? prásknout bi?em.

V sobotu 21. ?ervna na nás nezapome?te a doražte do kolínského O?ka, protože tam prob?hne nespoutaná jízda!

© 2006 DJ Carrione