DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
16.10.2008
Do startu Beats & Melody 3 zbývají pouze hodiny, což je nejvhodn?jší ?as k rekapitulaci. Co si po?adatelé pro nás p?ipravili? Na co se m?žeme v sobotu t?šit? Poj?me se vybavit informacemi a vyrazme se bavit. Sobota 18.10. v ostravském klubu Fabric bude jednozna?n? ve znamení hore?ky sobotní noci.

Beats & Melody s po?adovým ?íslem 3 nabídne celkem dv? podia. Hlavní podium bude již tradi?n? v?nováno trance-progresivní rytmice v podání holandských Signum, Leona Boliera a Galena Behra, které doplní ?eští Revolt, Deepress a Michael Scuberman. Druhé Rave.cz podium nabídne oproti hlavnímu zcela odlišnou house atmosféru, kterou vykouzlí Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L a D'Safo & Marco Key.

Leon Bolier Album Release Tour

Párty Beats & Melody je za?azena do oficiální Album Release Tour k novému albu Leona Boliera „Pictures“, jež vyšlo na konci zá?í tohoto roku. Tímto se i vy budete moci zú?astnit Boliérova tematického vystoupení, jež po jediné ?eské zastávce navštíví Skotsko, Norsko, Švédsko, Libanon, Irsko a Holandsko.

Signum vystoupí premiérov? v ?R

Do ?eských luh? a háj? již zavítala nejedna hv?zda sou?asné tane?ní scény, proto je pro promotéry stále složit?jší dovážet neokoukaná jména, jež v zahrani?í znamenají kvalitu. Beats & Melody nabídne v ?eské premié?e holandské duo Signum, které se prezentuje trance, techno, tech-trance a progressive zvukem. Jejich vystoupení pat?í k celosv?tov? žádaným, protože Signum p?edstavují aktuální zvuk novodobého trance. Jejich tvorbu naleznete v nejednom recordbagu p?edních sv?tových djs, což rovn?ž potvrzuje tvrzení o kvalit? této dvojice.

Galen Behr nová voda na mlýn hudební vášn?

Je mladý a jeho ?as ješt? p?ijde, ovšem již nyní má na svém produk?ním kont? bohatou nabídku v?etn? hit? Carabella ?i In The End, který vydal pod jménem Ava Mea. Produk?n? spolupracuje nap?. s Tiëstem, Arminem van Buurenem ?i Ferry Corstenem. Ovšem jak mu to jde za gramofony? O tom se p?esv?d?íme v sobotu.

Line-up

Main stage:
20:00 - 21:30 Deepress
21:30 - 23:30 Galen Behr
23:30 - 01:30 Signum
01:30 - 03:30 Leon Bolier
03:30 - 05:00 Revolt
05:00 - 06:00 Michael Scuberman

RAVE.cz house stage:
20.00 - 22.00 Timo Timonen & George L
22.00 - 00:00 Carrione aka Diesel Phunk
00.00 – 02:00 Danny May
02.00 - 04.00 Marco Key vs. D'Safo
04.00 - 06.00 Martin Shaman vs. Lossos

Vstupné

Vstupné v cen? 250 K? bude možné zakoupit na pokladn? klubu v den konání akce.

Pro pravidelný p?ísun 100% zaru?ených informací o podzimní Beats & Melody doporu?ujeme krom? hudebních server? sledovat i webové stránky http://www.myspace.com/bamparty ?i http://www.idj.cz/bamparty/.

Beats & Melody 3 - Leon Bolier Album Release Tour
So 18.10.2008 - Fabric, Ostrava
Main stage:

Signum Djs, Leon Bolier, Galen Behr, Revolt, Depress, Michael Scuberman
RAVE.cz house stage:
Carrione aka Diesel Phunk, FGSuckers, Danny May, Timo Timonen & George L , D'Safo & Marco Key

© 2006 DJ Carrione