DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
27.03.2009
Tomáš Haverlík vystoupí v sobotu 25.dubna 2009 v pražském klubu Prdel na párty Nifty B-day. Klub Prdel naleznete na adrese Žitná 4, Praha 1. Vstup na tuto párty je zdarma. V p?íloze naleznete rozhovor s Tomášem Haverlíkem.

Tomáš Haverlík je ?lov?kem, kterého není pot?eba ?eskému publiku p?íliš p?estavovat. Jeho postoj k sou?asnému progressivnímu zvuku mu zajistil nemalou fanouškovskou základnu nejen v Evrop?, ale i v zámo?í. Pro ty, kte?í nejsou v obraze, zmíním, že Tomáš Haverlík, krom své st?žejní práce profesionálního fotografa, tvo?í progressivní hudební sety pro kanadské internetové rádio ETN.FM. Zárove? je zkušeným producentem, jehož tvorba se na dlouhou dobu uhnízdila v pop?edí zájmu fanoušk? aktuálního progressivního zvuku. S hudební produkcí jde ruku v ruce i dj aktivita, která Tomáše Haverlíka p?edstavila v nejednom klubu po celém sv?t?. V ?eské republice jsme jej mohli zastihnout nap?. na v?tších akcích v Brn?, nebo v pražské Roxy.

1) Ahoj Tomáši. Už jsme se dlouho nevid?li. Naposledy, co si pamatuji, to bylo p?i našem rozhovoru v Tábo?e p?ed dv?ma lety.

Áno presne tak ;-) Vtedy sme tuším raz posúvali termín kvôli okolitým povodniam, ke?že klub bol komplet zatopený. To bolo vlastne aj naše prvé stretnutie. Vtedy sme robili rozhovor v aute pred klubom ;-)

Máš pravdu, hezky to letí ten ?as.

2) D?láváš nebo d?lávals každom?sí?ní hodinové sety pro kanadské internetové rádio ETN.FM. P?i pohledu na tv?j Myspace profil zde vidím celkem 39 hodinových set?, kde poslední je z kv?tna 2008. B?hem návšt?vy stránek rádia ETN.FM zjiš?uji, že tvá spolupráce s rádiem i nadále pokra?uje, takže typuji, že t?ch set? bude ješt? o n?co více.

?akujem za upozornenie, musím si spravi? ?ím skôr update. V setoch pre ETN.fm stále pokra?ujem a minulý mesiac som ukon?il 4. rok vysielania. Setov je už teda 48, takže mam ?o robi?. Uploadovania dát bude požehnane ;-)

3) Pro rádio ETN.FM p?ipravuješ progressivn? zam??ené sety. Je tento hudební styl tvou prioritou, nebo dáváš prostor i jiným hudebním sm?r?m?

V rádiu si môžem dovoli? experimentova?. Robím sety temné až tribalové, veselšie do transu, robím aj "retro" sety, kde sa nachádzajú skladby z obdobia rokov cca 2000-2002, ?o boli vlastne moje Dj-ské za?iatky, ?alej mám aj ?isto vokálové edície, alebo koncoro?né sety, ktoré sú ?istý chillout, až orchestrálne :-)

4) ?tená?e by jist? zajímalo, na ?em aktuáln? pracuješ? Chystáš pro své poslucha?e n?co nového?

Teraz pracujem najmä na obnove štúdia, ktorá ma plne zamestnáva. Dva roky bolo úplne mimo provoz. Kombinácia SW a HW je strašne dôležitá a je to ve?ká alchýmia. Navyše za?ínam sa venova? v plnej miere aj videu, ?íže je to aj video striž?a, ktorá musí zvláda? všetky nároky, ktoré sú spojené s formátom videa vo FullHD. Takže istý ?as budem ešte produk?ne ur?ite v úzadí.

5) Tak to sis p?ibral po?ádné sousto, práce s videem není jednoduchá záležitost. Co t?eba hudba k filmu nebo po?íta?ové h?e, p?emýšlel jsi n?kdy i o tomto sm?ru tvorby?

Aj áno... rozhodne, ale musím robi? stále hudbu nezávisle. Nemôžem byt tla?ený ani ?asom, ani nejakým konkrétnym zadaním a preto použitie mojej hudby v tomto prípade bude vždy sekundárna vec. V sú?asnosti sa orientujem aj na pomalé "filmové" motívy a teda sa to možno niekomu na nie?o hodí :-)

6) A nyní se obra?me k tvé úloze coby dje. Máš doma na Slovensku pravidelná vystoupení?

Nie, nemám žiadne pravidelné akcie. Vždy hrám na na akciách sporadicky, ale nemám žiadnu trvalú rezidentúru.

7) V?tšina djs touží hrát na zahrani?ních parties. Láká t? hraní na v?tších party v zahrani?ních klubech, nebo se považuješ za producenta a studiového hrá?e, který využívá media, nap?. internet, k zprost?edkování svých po?in??

Ur?ite aj hrania majú svoje ?aro. Vždy ke? za?nem hra?, tak ma to úplne pohltí. Aj ke? istejšie sa cítim popravde zavretý v štúdiu. Internet je naozaj ve?mi silné médium, ktoré vie nahradi? ve?a ?lánkov v samotnej promotion. Rovnako aj šírenie hudby do sveta je ove?a jednoduchšie a dostane sa do zákutí, do ktorých by sa normálnym spôsobom ur?ite nikdy nedostala.

8) Fotografie vs. hudba, jaký je v sou?asné dob? pom?r ?asu, který trávíš t?mito aktivitami?

Ak myslíš zá?uby vo všeobecnosti, tak je to skoro stále rovnaké. Striedam obdobia, kde prevažuje bu? letecké modelárstvo, tvorba hudby v štúdiu, grafika, hrátky s foto-videom, DJ-ing, alebo moje ob?úbené kulinárstvo ;-). Najradšej to mám, ke? to robím všetko naraz :-)

9) Tak to jsem netušil, že i rád va?íš. Takže b?háš od vyvolávání negativ? rovnou k pánvi? Prozra? nám n?jakou svou oblíbenou pochoutku.

Tých negatívov si už na š?astie ve?mi neužijem, ?iže mám rozhodne viac ?asu ako napríklad pred 10 rokmi, kedy práca s negatívom bola doslova požiera?om ?asu :-). Sú?asné digitálne prístroje šetria aj ?as aj peniaze, ktoré môžem použi? napríklad pri tvorbe môjho ob?úbeného sushi :-). Strašne rád sa vyžívam v samotnej príprave a aranžovaní tohoto exotického jedla. Užívam si aj samotný vyber ryby, jej porciovanie, prácu s nožmi, miešanie zálievok na ryžu, rolovanie rias atd. atd. ;-)

10) Nazp?t k hudb?. Doslechli jsme se, že ve svém studiu vlastn? žiješ. Znamená to, že tam máš i postel?

HAHAHAHAH... áno, áno... presne. Je to dobrý šetri? ?asu. V tomto som zástanca štýlu ALL IN ONE. Všetko na jednom mieste ma v mojom prípade ve?a výhod a umožní mi to operatívne reagova? na ?oko?vek.

11) Pomalu se dostáváme i do bulvárních vod, proto se p?ímo nabízí následující dotaz, který bude zajímat hlavn? fanynky. Jsi po?ád svobodný?

Som š?astne zadaný.

12) Jsi hodn? zaneprázdn?ný, co na to tvoje p?ítelkyn?? Máš ve svém programu skulinku i pro ni, nebo má snad postel vedle Tebe ve studiu?

Moja priate?ka je ve?mi chápavá a dopraje mi to?ko ?asu a priestoru, ko?ko potrebujem. Na oplátku bude ma? aj ona vždy svoj priestor u m?a v štúdiu. Heheh.. aj ke? sa to tu hemží nápadmi, stále sa sem pomestíme bez problémov.

13) Jaké jsou tvé plány do budoucna - st?hovaní do zahrani?í, postavit si velké studio, být zvolen prezidentem?

Radšej h?adím do bližšej budúcnosti a radšej postupne. Ako som už vravel vyššie, momentálnym cie?om je spojazdni? štúdio do absolútnej dokonalosti, nech sa znova môžem u?i? nové veci a postupy, ?i už z grafiky, videa, alebo hudby.

14) Zima kon?í, slunce vystrkuje r?žky a mnozí již plánují své letní dovolené. Co ty a dovolená chystáš se n?kam?

Zrejme bude spojená aj s hraním. Pripravuje sa ?alšie miniturné v Rusku, tak to bude predlžený poznávací zájazd, ktorý absolvujem aj so svojou priate?kou. Potom cez horúce leto sko?íme aj niekam k vode.

Vidím, že umíš využívat sv?j ?as opravdu efektivn?. P?ejí Ti hodn? zdaru nejen ve tvé tvorb?, ale hlavn? i v soukromém život?.

?akujem ve?mi pekne. Nápodobn? želám všetko naj aj tebe a ?itate?om. Dúfam, že si spolo?ne užijeme parádnu párty, na ktorú sa už teraz ve?mi teším a som plný o?akávaní.

Tomáš Haverlík vystoupí v sobotu 25.dubna 2009 v pražském klubu Prdel na párty Nifty B-day. Klub Prdel naleznete na adrese Žitná 4, Praha 1. Vstup na tuto párty je zdarma.

© 2006 DJ Carrione