DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
29.04.2009
Kostelecké ?arodky se p?esouvají pod st?echu! Jsme si pln? v?domi, že jste se všichni t?šili na letošní první mejdánek pod otev?eným nebem. Bohužel v p?ípad? plánované akce ?arodky vám zklameme. Na základ? rozhodnutí m?sta a doporu?ení hasi?? jsme nuceni akci p?esunout pod st?echu.

Toto rozhodnutí pln? respektujeme, proto s kone?nou platností p?esouváme akci do prostor klubu Mystery. Plánovaný line-up nebude p?esunem akce ovlivn?n, bohužel doprovodný programem není možné zachovat v plném rozsahu. Ohe? vám z pochopitelných d?vod? zajistit nem?žeme, ovšem o grilování rozhodn? nep?ijdete. Tímto se omlouváme všem, kte?í se spole?n? s námi t?šili na jednu z prvních letošních open air akcí a v??íme, že nás podpo?íte i za t?chto ztížených podmínek.

© 2006 DJ Carrione