DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
20.02.2013
Další nadílka trance a progressive muziky se ?ítí do pražského Embassy clubu. V pátek 22.2. od 22. hodin odstartuje již druhý díl noci Trance Extasy. Za mixem se b?hem noci p?edstaví dj Carrione aka Diesel Phunk a jeho speciální host dj Maiky. Vstupné na tuto akci bude zcela zdarma.

Už v pátek prob?hne v pražském klubu Embassy v Praze na Zbraslavi další díl noci Trance Extasy. Jejími protagonisty za djským pultem budou domácí Carrione aka Diesel Phunk a p?íbramský dj Maiky. Akce odstartuje úderem 22. hodiny a vstupné je zcela zdarma.

Kdo je dj Maiky?

Dj Maiky se pohybuje na tane?ní scén? již notnou ?ádku let a to konkrétn? od roku 1999. Jeho stylové zam??ení se pohybuje od trance, p?es progressive, house, deep house, electro až po techno nebo minimal. Prost? p?kná škála styl?, kterou velice rád kombinuje. Ovšem dnes se bude držet výhradn? trance-progressivním zvuk?m.

A?koliv jeho domácím prost?edím jsou hudební kluby na P?íbramsku, tak jeho vystoupení už rozskota?ilo nejednoho návšt?vníka pražských klub? Pekelnej Bar, Retro Music Hall, Life Cafe nebo dnes již neexistujícího klubu Prdel. V roce 2011 dj Maiky dostal možnost odehrát svá vystoupené ve Švýcarsku v oblasti Ženevy, kde v pr?b?hu osmy m?síc? vystoupil v celé ?ad? klub? nap?. Java Club, Bypass, La Sip a dalších.

Mimo svá djská vystoupení se dj Maiky v?nuje i provozu nezávislého internetového rádia FREEMUSICRADIO, které je zam??ené ?ist? na tane?ní scénu. Na tomto rádiu má už od roku 2009 i svou vlastní show.

V neposlední dob? se dj Maiky v?nuje i hudební produkci, která se skládá z tvorby tzv. MashUp remix? založených na kombinaci ?ástí již hotových skladeb do nových celk?. V tomto sm?ru už k obrazu svému p?epracoval tvorbu od Madonny, Daft Punk, Red Carpet, Joshe Gabriela, Deadmau5, U2, Energy 52 a dalších.

Druhým vystupujícím bude domácí dj Carrione aka Diesel Phunk.

Carrione aka Diesel Phunk je dj, producent, provozovatel iRadia Sensation Factory a jeden z tv?rc? programu Embassy clubu. Na poli ?eské tane?ní scény se pohybuje od roku 1999 a skladba jeho djských set? využívá trance, progressive, techno a house dle hudebního zam??ení klubových nocí na n?ž je zván nebo dle p?ání návšt?vník? t?chto nocí. Ovšem nejrad?ji má vystoupení plná kombinací dle nálady publika.

První vystoupení dje Carrione v roce 1999 byla zcela ve znamení tehdy hodn? oblíbeného techna v podhoubí pražské klubové scény. Toto období je spojeno s jeho vystupováním v pražských klubech jako Spiral, XT3, Industry 55 nebo Radost FX. Práv? v t?chto klubech se obohatil hudební rozhled dje Carrione o house pozd?ji i trance, který zárove? i odstartoval spolupráci na nocích Atom Pop. Projekt Atom Pop ve své dob? p?ivezl celou ?adu zahrani?ních jmen a procestoval mnoho klub? po celé ?R.

V roce 2003 za?al dj Carrione spolupracovat s djem B.One.K, což vedlo k sérii akcí Kamikaze za podpory nového energy drinku podobného jména a Extravaganza za podpory stejnojmenného po?adu rádia Evropa 2.

Rok 2004 je pro dje Carrione rokem nových zkušeností, nejenže stojí u zrodu nového internetového média Hudebniportal.cz, ale spole?n? se svým producentským partnerem zakládá hudební projekt Shaderlands, který pozd?ji m?ní jméno na Diesel Phunk.

V roce 2005 dj Carrione p?idává ke svému jménu natrvalo p?ídomek Diesel Phunk a stává se rezidentem jednoho z nejpopulárn?jších klub? v ?R, pražského klubu Mecca a noci Meccamix. Tato noc se brzy stává nejnavšt?vovan?jší klubovou akcí na ?eské tane?ní scén? a vyzna?uje se spoluprací s anglickým klubem Ministry of Sound. V této dob? se rozr?stá i ?innost internetového média Hudebniportal.cz, které se transformuje v portál MIX.cz.

Pozd?ji se dj Carrione aka Diesel Phunk odpoutává od provozu portálu MIX.cz a za?íná pracovat na projektu budoucího rádia, který se sice nakonec nenaplnil, ovšem pozd?ji vyústil v p?evzetí internetového rádia Sensation Factory. Na poli djingu a produkce akcí se dj Carrione aka Diesel Phunk objevuje na bezpo?tu akcí a podílí se na produkci akcí Beats & Melody v Olomouci a Ostrav?.

Dnes je dj Carrione aka Diesel Phunk p?edevším aktivní na poli hudební produkce. V?nuje se provozu iRadia Sensation Factory a spolupracuje na provozu Embassy clubu. V pozici dje jej m?žete zastihnout mén? ?asto, ale to rozhodn? neubírá na jeho kreativit? kombinující trance, house, progressive a techno.

http://www.facebook.com/events/383103898454284/

© 2006 DJ Carrione