DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
02.07.2006
Již v pátek 7.7. prob?hne v ostravském klubu Fabric p?edpremiéra nové ostravské rezidentní noci dje Orbitha s názvem DJ Orbith in Fabric. V rámci ve?era se za gramofony objevím i má osoba a dj B.One.K.

Je nepochybné, že dj Orbith se od dob konce deváté dekády minulého století stal v ?eském klubové prost?edí pojmem. Tento dj má již dlouho dop?edu sv?j kalendá? doslova nap?chován k prasknutí, což jej ?iní pro mnohé promotery jen t?žko dosažitelným. Ostravský klub Fabric si je této skute?nosti v?dom a s ohledem na Orbithovu popularitu v Ostravském kraji startuje pravidelnou rezidentní noc DJ Orbith in Fabric, která oficiáln? startuje v ?íjnu tohoto roku.

Správn? jste si všimly sl?vka oficiáln?, protože noc DJ Orbith in Fabric má svou p?edpremiéru na po?átku prázdnin již v pátek 7.7.2006, kdy se za gramofony krom? nového rezidenta Fabricu dje Orbitha objeví i duo dj? p?sobících na ?eské tane?ní scén? n?jaký ten rok, dj? vytvá?ejících atmosféru, duo Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K.Line-up DJ Orbith in Fabric:
21:00 – 23:00 Fabric resident
23:00 – 01:00 B.One.K
01:00 – 03:00 Orbith
03:00 – 05:00 Carrione aka Diesel Phunk

P?ij?te si i vy užít po?átku nového léta a oslavy nové rezidentní noci DJ Orbith in Fabric.
© 2006 DJ Carrione