DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
28.08.2006
Zá?í pat?í již každoro?n? k m?síc?m novinek na tane?ní scén? a ani letos tomu není jinak. Novinkou na pražské tane?ní scén? je otev?ení nového klubu Club 77 na Žižkov? p?ímo naproti Žižkovské v?ži a já budu mít již tuto sobotu ?est se postarat o celono?ní zábavu v tomto klubu spole?n? s djem Franke.

Nový klub je pro m? vždy výzvou, protože dop?edu nevím co p?esn? v daném klubu naservírovat, aby noc ovládla ta správná tane?ní atmosféra. Mé premiérové vystoupení v tomto klubu ovšem bude oproti jiným jiné, protože vedení klubu si nejen pro vás, ale i pro m? p?ipravilo p?ekvapení v podob? djského partnera pro tuto noc, kterým bude m?j dlouholetý p?ítel dj Franke ze serveru Sewer.techno.cz.

DJ Franke
Dj Franke vlastním jménem František Urban je rodákem z Liberce. První DJské kroky v roce 1993 ho zavedly na diskotéky, kde hrával z CD-disko a house. Ovšem postupem ?asu byl ovliv?ován stále více klubovou scénou a r?znými styly hudby, proto si v roce 1999 kupuje své první gramofony a první houseové desky. Postupem ?asu p?ibývalo jak house desek, tak i techna, které se pozd?ji stává hlavní náplní Frankova hraní. Franke je perfekcionalista , z jeho set? je cítit energie a dynamika.Velký d?raz klade na vývoj setu a d?jovost, nabízí aktuální a nejnov?jší desky z oblasti techno scény.V sou?asné dob? tedy hraje p?edevším techno ,ale ob?as zabrousí i do vod house.

Dj Franke b?hem svého p?sobení na tane?ní scén? se stále ?ast?ji setkává s Nikou 77, Inigem Kennedym, Agentem, Pavlem Krejdlem, jimiž sety je stále ovliv?ován dodnes.V roce 2003 se stává ?lenem Basswave bookingu a v 2005 vstupuje do dalších dvou bookingu CTRL agency a Sewer.techno.cz. Na za?átku roku 2006 opouští Basswave a stává se exklusivním ?lenem pro Sewer.techno.cz.

I p?esto, že Franke p?evážn? hraje techno, tak pro tento ve?er bude op?t po n?jaké dob? plut ve vlnách ?ist? houseových, i když již nyní je jasné, že si neopomene zabalit i n?jakou tu tvrdší desku.

Ode mne se m?žete jako obvykle t?šit na sm?s houseových desek a podle nálady noci mohu p?idat i trance, progressive ?i techno skladby, ovšem to ovlivníte vy svými požadavky.Club 77 se nalézá na pražském Žižkov? v ulici Velehradská, ?.p. 26 p?ímo naproti Žižkovské v?ži. Budu se na vás t?šit.
© 2006 DJ Carrione