DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
30.09.2006
D?kuji vám všem, kte?í jste v?era dorazili do klubu Galaxy v Jablonném nad Orlicí svou p?ítomností jste obohatili atmosféru noci Vision. M?j dík rovn?ž sm??uje k samotnému po?adateli a dji Crusherovi.

V?erejsí noc Vision v klubu Galaxy v Jablonném nad Orlicí rozhodn? pat?ila k t?m, které p?ekvapí a mile pot?ší a tohlavn? díky vám všem, kte?í jste se postarali o atmosféru ve?era.

M?j dík pat?í nejen vám všem dorazivším, ale i koleg?m za gramofony - dj?m Crusher a One allt, kte?í se rozhodn? nenechali zahambit a p?edvedli výkony hodné mnoha zkušen?jších koleg?.

Díky vámi vytvo?ené atmosfé?e jsem se samoz?ejm? skv?le pobavil i já sám a nedá se ?íci, že jsem ráno cht?l odjížd?t.

Ješt? jednou díky a doufám, že jsem vás nenavštívil naposledy.
© 2006 DJ Carrione