DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
10.10.2006
I p?esto, že by tento pátek m?l být ?erným dnem 13., tak si vás dovolím pozvat do opavského klubu Mrkev na akci House of Trance, kde budu spole?n? s dji Trick, PK a Martinem Kremserem bo?it mýtus pátku 13..

Pátek 13. je pro mnohé ?erným dnem plným útrap, kterým je lépe se vyvarovat. Nejrad?ji nechodit do práce, zrušit všechny domluvené sch?zky, vypnout plyn, vodu, topení a p?e?kat v relativním bezpe?í svého domova. Ovšem opavský klub Mrkev se rozhodl nabídnout jinou variantu a pošramotit pátku 13. jeho ?ernou pov?st.

Pro? kv?li smolnému pátku 13. sed?t doma, když m?žete zahnat chmury a užít si ve?era plného pozitivní nálady, nespoutané energie a na konec možná p?ijde i kouzelník!

Noc House of Trance svým návšt?vník? nabídne to nejlepší ze sou?asného trance a progressive v podání ?ty? postav ?eské tane?ní scény, pražského dje, noviná?e a promotera Carrione aka Diesel Phunk, dje hájícího opavské barvy a ?lena bookingu Clublife dje PK, další výraznou postavou severomoravské scény dje Martina Kremsera a znojemskou ?erstvou houseovou krev dje Tricka, který noc oko?ení onou pot?ebnou špetkou house pro napln?ní názvu noci.

Pozor, zm?na v line-upu

P?vodn? avizované vystoupení dje Cou-D z technických d?vod? není možné uskute?nit, náhradou budiž opavský dj Martin Kremser.

Kdo je kdo….

Carrione aka Diesel Phunk
„Sedm let zkušeností je znát, ale nikdy ?lov?k není dost stár, aby se neu?il stále novým v?cem.“ to je mottem noviná?e, dj a promotera skrývajícího se pod jménem Carrione aka Diesel Phunk. Tato postava pohybující se na tane?ní scén? již od konce devadesátých let stála u zrodu nejedné klubové noci podpo?ené známými ?i pro ?eské publikum nov? objevivšími hv?zdami ?eské i zahrani?ní scény v ?ele s rezidentní nocí a zárove? nejúsp?šn?jší klubovou nocí roku 2005 Meccamix v pražském klubu Mecca, rezidencí v klubovém prost?edí n?meckého Ambergu a hudební spoluprácí s mexickým rádiem Masmusic.

PK
PK nemá za sebou, jak to bývá u v?tšiny našich DJs zvykem, žádnou diskotékovou minulost. Naopak p?i pohledu zp?t najdeme p?ibližn? osm let hraní na el. kytaru s regionálními, p?evážn? rock, funk skupinami. To ur?it? ovlivnilo i jeho hudební vnímání a myšlení pro jeho následující roli dje. Osobnost dje PK prošla postupným vývojem od „organických“ zvuk?m a „klasických“ aranží až k úplné elektronice. Rok 2004 je pro dje PK po?átkem promotérské ?innosti, která jej objevila pro zlínskou agenturu Clublife, jež je od roku 2005 domovským p?ístavem pro osobu dje a promotera PK. Hudební charakteristika této osoby je kombinace trance s technem využívající skladeb producent? Marco V., Sander van Doorn, Mojado (Sam & Andreas), M.I.K.E., Marcel Woods, Valentina Kanzyaniho nebo hard tech electro ikony - Dave Clarka.

Trick
Mladá ale tolik pot?ebná krev sou?asné hudební scény dj Trick se pohybuje na ?eské tane?né scén? od roku 2003, ale již za tuto pom?rn? krátkou dobu se sta?il aklimatizovat s až neskute?nou rychlostí, tudíž tuto postavu jste mohli zahlédnout za gramofony v mnoha klubech od domácího Znojma po?ínaje, p?es Brno až po ostravský Fabric. Specifikem tohoto dje je široká stylová r?znorodost zahrnující funky techno, techhouse, progressive a house.

House of Trance
pá 13.10.2006 – club Mrkev, Opava

DJs: Carrione aka Diesel Phunk (djcarrione.com, Czech-Dance), PK, Martin Kremser, Trick

© 2006 DJ Carrione