DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
09.11.2006
Už zítra prob?hne ve skromných prostorách baru O2 nacházejícího se na pražském Karlov? nám?stí session Czech Dance in O2. Za gramofony se krom? mé osoby objeví houseov? lad?ný Jeytee a progressive zástupce bookingu Clublife dj MCB. Vstupné je zdarma.

Czech Dance in O2

Nemusí být velká párty, aby byla dobrá atmosféra a tímto heslem se ?ídí i naše zastávka v útulném minibaru O2 na pražském Karlov? nám?stí, která prob?hne v pátek 10.11.2006.

Akce Czech Dance in O2 do stejnojmenného baru p?inese to nejlepší z house a progressive music poslední doby v podání mé osoby a hned dvou host?, kte?í svým um?ním roztan?ili nejednu nožku po mnoha klubech nejen v ?R. Poj?me si je tedy postupn? p?edstavit.

MCB
Vlastním jménem Zden?k Suchánek se v?nuje tane?ní elektronické hudb? již více než deset let. M?žeme ho bezesporu za?adit k prvním pr?kopník?m a pionýr?m house music ve Zlínském kraji. V za?átcích, ale vlastn? i dnes, ho ovliv?uje zejména ostrovní anglická scéna a za sv?j hudební rozhled vd??í pravidelnému poslechu britské hudební stanice BBC Radio 1 a dnes již legendární show Essential Selection, ?i chcete-li Essential Mix. S ohledem na tehdejší podmínky a možnosti se i p?es po?áte?ní neúsp?chy, všemožné vzestupy a pády postupn? vypracoval, a to i díky svému zápalu a úsilí, v DJe, který je zárukou kvalitního hudebního zážitku.

Styl, kterým se prezentuje, vyjád?í nejlépe slovo progressive. V jeho podání hudby se mísí vlivy jak house, tak i trance. Temná zákoutí dokáže oživit melodickými plochami a nebrání se ani dobrému breakovému tracku. Tribalové zvuky, p?íjemné vokály a správn? našlápnutý beat jsou tím pravým prost?edkem k navození správných vibrací. Vždy se snaží o zcela specifický sound a to podle momentální nálady ?i atmosféry v klubu. Jeho sety jsou vždy promyšlené, nikoliv však nau?ené, a rád taky trochu experimentuje.

Vedle své role DJe se v?nuje i dalším aktivitám, které stojí za zmínku. Díky svým organiza?ním schopnostem se podílí na spoust? dalších akcí, vzpome?me nap?íklad na jeho za?átky, kdy spolupo?ádal v?bec první párty na Zlínsku v roce 1995, a byl promotérem takových párty jako „Welcome in New Millenium“ v otrokovické Besed?, ?i série „Rebirth“. Svou ú?astí p?isp?l také k tvorb? a skladb? programu zlínského klubu Pa?íš. Z dalších jmenujme alespo? p?sobení v místech jako jsou nap?íklad Uherské Hradišt?, Krom??íž, Brno a spousta dalších. Vždy se snaží najít zajímavý prostor, kde by mohl rozvinout své nápady, myšlenky a vize.

Jak je již z?ejm? patrné, Zden?k dává p?ednost menším klub?m, kde je mnohem p?átelšt?jší a osobn?jší druh atmosféry. Sám o sob? ?íká: „V technice mixování se dá neustále n?co nového nau?it a to je to, co m? stále žene dop?edu. Velkou mou inspirací z?stává mistr Paul Oakenfold“.

Jeytee
Radek aka dj JEYTEE je rodilý Moravák žijící v Praze. Ro?ník 1977. Tento clubber který už od mládí poslouchal tane?ní a elektronickou hudbu, za?ínajíc mixováním a tvorbou elektronické hudby na PC. Jeho djská kariéra ovšem propukla až po zakoupení dvou Technics? 1210 a mixu. JEYTEE byl vícemén? samouk, bez djškol a teoretických kurz?, ovšem velkou zásluhu na jeho karié?e má dj Carrione, který mu pomohl se prosadit v již tak nabité konkurenci dj?! Velký dík také pat?í dj Nifty-mu, s kterým momentáln? spolupracuje v bookingove agentu?e www.czech-dance.com

Za?ínal na technu, ale postupem ?asu se více orientoval k house u kterého z?stal a momentáln? hraje všechny jeho odnože.

Jeho styl se neustále vyvíjí, i když nejrad?ji hraje na akcích kde m?že hrát od Latino/ Electro/ Happy/ Vocal/Progressive House p?es break,až po tribal a funky techno.Jeho sety jsou typické "Sádlerovskými" pumping tracky, vokálovými samply, energickými happy-house hitovkami, oblíbenými loopy, progressivními beaty, až po "inteligent" tribal-techno aka Leandro Gamez. Dokáže zahrát jak velice klidne house sety, tak energické techno. Jeytee je prost? neza?aditelný:o) Má za sebou n?kolik doposud komer?n? nepublikovaných elektronických track? a remix?. P?íkladem jeho tvorby je povedený breakbeatový remix Pražských hip-hopových "Pener? Strý?ka Homeboye". Tento track se ve své dob? stal velmi oblíbenou skladbou v jeho rodišti.

Mezi jeho nejv?tší úsp?chy pat?í cca ro?ní residence na akci Meccamix v Pražském klubu Mecca.

© 2006 DJ Carrione