DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
14.11.2006
Pražský klub Vertigo sídlící v Praze 1 v Havelské ulici 4 se již tento pátek prom?ní v hlavní revolucioná?ský stan, kde bude hrd? tepat srdce revoltující mládeže v rytmu progressive, trance a house pod taktovkou celkem 5 djs, jednoho djského dua a živé performance. Vstupné pro revolucioná?e zdarma. Samoz?ejm? nesmíme zapomenout na povzbuzení v podob? virtuální tane?nice.

Czech Dance – Revolution

Roušku tajemství o d?ní revolu?ního ve?era jsme již poodhalili, ale nyní vše získá konkrétní podobu, protože den D se kvapem blíží. Kdo všechno se pro tento ve?er ujme slova na hudební tribun??

DJs v ?ele revoluce

Carrione aka Diesel Phunk
Dá se ?íci, že hudební rétorika není této osobnosti zcela cizí, však zkušenosti jsou ?erpány z vystoupení nejen v ?eském klubovém prost?edí. Tento dj za dobu svého osmiletého p?sobení na tane?ní scén? okusil mnoho rolí a prošel hudebním vývojem od po?áte?ní techno euforie p?es jemné vln?ní house až po dnešní polohu univerzálního dje pracujícího s publikem za p?isp?ní toho nejlepšího z house, trance a progressive.

Shrneme-li dosavadní kariéru této osobnosti do pomyslné kostky jednozna?n? nesmíme zapomenout na n?kolikeré vystoupení v legendárním prostoru pražského klubu Radost FX, pozd?jší pravidelné hostování v dnes již legendárních pražských klubech Spiral club, Industry 55, mimopražské zastávky v klubech jako ostravský Fabric, Galaxy, MC Veltruby, MC B?eznice a rezidentní noc na nejnavšt?vovan?jší noci za rok 2005 Meccamix v pražském klubu Mecca. Za zmínku stojí i promoterská ?innost, která vyústila ve spolupráci na nocích pod hlavi?kou Kamikaze.

?innost dj Carrione aka Diesel Phunka se ovšem neomezuje pouze na území ?R o ?emž sv?d?í jeho spolupráce s Amberskou tane?ní scénou ?i mexickým rádiem Masmusic.

Nifty
Hlavní osoba stojící za projektem Czech Dance, který se nezabývá jen promoterskou ?inností a djingem, ale navíc i provozem stejnojmenného serveru, který své ?tená?e informuje o aktuálním d?ní na poli elektronické hudby. V rámci djingu se se jménem Dj Nifty m?žeme setkávat od roku 2003, kdy se Nifty aktivn? podílel na programu hned dvou hudebních prostor? v ?ele s klubem Mír v Uherském Hradišti. Hudebn? se dj Nifty pohybuje ve vodách v sou?asnosti stále oblíben?jších hudebních styl? Progressive a Trance. Zajímavostí této osobnosti je striktní využívání tzv. PC djingu, p?i n?mž nejsou používány klasické gramofony, ale pracuje se v software umož?ujícím tzv. on-line mix nap?. Traktor Studio, Ableton apod.

Daun
Pokud by jste hledali na ?eské tane?ní scén? dje, který hraje progressive a tech-trance s v?tším zápalem, tak pochybujeme, že usp?jete. Daunovo podání je velmi osobité a vyzna?uje se velkým zápalem, který snoubí jeho elegantní styl s opravdovým zážitkem. Tento p?íjemný, vždy usm?vavý dj, vám otev?e srdce a oddá vás tane?nímu zápalu, který bude prostupovat skrze vaše t?la i duši.

mEN
Dj mEN se za?al tane?ní a elektronické hudb? aktivn? v?novat v roce 2004. Zpo?átku se v?noval výhradn? PC djingu, ale dnes hraje výhradn? z gramofon?. V za?átcích poslouchal p?edevším dje Paul van Dyka, Tiësta, Armina van Buurena, z ?eských pak nap?. dje Nea, djky Laydee Jane a Luccu, kte?í se tím pádem výrazn? podepsali na stylu nENova hraní. V sou?asnosti se m?žete t?šit na gradující trance od melodických track? s vokály a basou v pozadí k našlápnutým beat?m s ostrými bicími a perkusemi.

Speciální hosté revolu?ní noci

DJské duo Matthew + Finidi
Dj Matthew jednozna?n? pat?í mezi zasloužilé harcovníky hudebních nocí, protože jeho aktivní djská dráha byla odstartována již v roce 1992, kdy se stal rezidentem dnes již legendárního clubu Disco Kazín. Zprvu ovlivn?n mainstreamem, postupn? tuto polohu postupn? opouští a jeho hudební vývoj ho stále více p?iklání k n?meckému electru, což nakonec na p?elomu milénia vyústilo v jednozna?né up?ednostn?ní tane?ní scény nad mainstreamem.

Dnes se dj Matthew pohybuje ve vlnách progresivního techna s vlivem electra, jeho pojetí hudby je plné energie, která doslova vlévá nový život do žil, což budou moci návšt?vníci revolu?ní noci poznat ve speciálním novinkovém vystoupení se svým hudebním partnerem Finidim. Nechme se p?ekvapit!

Car-L aneb živá performance
Rovn?ž Car-L není nová?kem na ?eské tane?ní scén? a zaslouží si ?estné pozvání do centra revolu?ního hnutí. Car-L se svou živou rytmickou performancí využívající perkusí se objevuje nej?ast?ji po boku Josefa Sedlon? již druhé poloviny 90. let. Jeho vystoupení je vždy p?íjemným zpest?ením ve?era a ani v pátek tomu nebude jinak.

Kde se nachází centrum revolu?ního hnutí?

Nesm??ujte na Národní t?ídu jako p?ed lety, ale do ulice Havelská na roh s ulicí plnou no?ních výzv?dných agentek, která nese honosný název Perlová. Práv? v ulici Havelská v dom? s ?íslem popisným ?.4 naleznete prostor Vertigo, který je oním bodem, kde prob?hne nejv?tší revolucioná?ská v?ava.

Revolu?ní line-up

Matthew+Finidy 21:00 22:00
mEN 22:00 23:30
Nifty 23:30 01:00
Daun 01:00 02:30
Carrione 02:30 04:00

Omluva revolu?ního organiza?ního týmu

Omlouváme se všem, kte?í se t?šili na vystoupení L´Sady, které nebude možné z technických d?vod? uskute?nit. Vystoupení prob?hne v náhradním možném termínu.

Revolucí za š?astné zít?ky Czech Dance – Revolution!

Czech Dance – Revolution
Pátek 17.11. 2006
club Vertigo, Havelská 4 – Praha 1
Djs:
Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Daun, mEN
Specials: dj duo Matthew + Finidi, live drum performance by Car-L, virtual dancers
Vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione