DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
04.12.2006
Hudební vánoce nane?isto aneb Czech Dance vs. MOSP se nezadržiteln? blíží. Již tento pátek 8.12.2006 v pražském klubu Styx prob?hne pravá váno?ní veselice s bohatou hudební nadílkou. Prvním darem budiž výše vstupného, které je zcela zdarma.

Czech Dance vs. MOSP: bližší informace

Hudební nabídka noci je opravdu bohatá. Noc Czech Dance vs. MOSP nabídne celkem 6 djs: Bon Finix, Zygy, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Axiom, Daun, 5 hudebních styl?: progressive, trance, electro house, electro, techno, a co dál? Klub Styx bude pro tento ve?er posílen o sv?telný aparát, nesmíme zapomenout na speciální videoprojekci, kterou ovládne i oblíbená virtuální tane?nice spole?n? s falešnými soby.

Profily vystupujících djs:

Bon Finix
Bon Finix je na p?l Kyp?an a na p?l ?ech. Za?al hrát jako rádiový DJ, když mu bylo 17 let. Po jednom a p?l roce vojenské služby na Kypru se rozhodl vyhledat svoji druhou p?lku, tu ?eskou, a proto p?ijel studovat do ?ech. Tady se setkal s tane?ní scénou, která ho natolik zaujala, že si po?ídil gramce a za?al hrát tane?ní hudbu.

Ze za?átku hrál pouze progressive house, ale v sou?asnosti hraje všechno co má pozitivní energii od electro house až po našlapaný progressive s trancovými prvky. Bon ve svých setech rád kombinuje r?zné styly tak, aby byly barvité a více zajímavé, n?co co je dnes p?ijímáno velmi pozitivn? moderním clubberem.

To, že Bon Finix je flexibilní a schopný p?izp?sobit své sety podle velikosti prostoru a reakci publika, mu p?ináší hraní na mnoho odlišných akcích. V posledních letech m?l možnost vystoupit v r?zných klubech všech velikostí, na parties na lodi veprost?ed mo?i, na festivalech, v after-klubech, v barech na pláži, a jednou dokonce i v nov? postaveném filmovém atelieru. V pr?b?hu své dráhy m?l p?íležitost zahrát si po boku sv?tových hv?zd jako nap?íklad Marco V, Nick Warren, nebo Tom Novy, a také s nejlepšími ?eskými DJs.

Rok 2004 zajistil Bon Finixovi residenturu v proslulém pražském klubu Mecca, dop?ál mu jako residentovi ú?astnit se, šílenství p?ipomínající, after ve Studiu 54, a také mu p?inesl jeho první festival – nic menšího, než Creamfields 2004. K ur?it? jedine?ným okamžik?m pat?í i jeho ú?ast na populárních klubovkách v legendární Roxy, kterými Visage a Mixer bezpochyby byly. Stejn? tak i nezapomenutelnou party na lodi u kyperských b?eh? spole?n? s protagonistou projektu Get Fucked, Nathanem Colesem. Velkým úsp?chem bylo i jeho umíst?ní v první desítce v Dance Awards 2004 v kategorii "objev roku".

V roce 2005 p?ibývají dv? nové residence; ve vyhlášeném after hours klubíku Le Clan a jeho první mimo-pražská residentura v Libereckém Liquidu. Jako jeden z hlavních resident DJs Meccy Bon Finix reprezentuje klub mimo ?echy na zastávkach mini-touru v prestižních klubech Passage v Rakousku a BarRouge ve Švýcarsku.

Další rok, další krok dop?edu. Bon Finix se p?edstavuje na ?ad? významných festival? a mega-akcí jako Transmission, Hradhouse, Máchá? a Combi:nations. Legendární klub Roxy ho obsadil jako residenta st?ede?ních akcí. S pr?m?rem 3.5 vystoupení za týden se stal jedním z nejobsazovan?jších DJ? v ?esku.

Bon Finixova kombinace v?elých st?edomo?ských a sexy východoevropských zvuk? vzbudila pozornost publika a p?edpokládá slibnou budoucnost pro tohoto sympatického a bezesporu talentovaného mladíka.

Zygy
Ob?anským jménem Milan Zygmunt, který se aktivn? na tane?ní scén? za?al objevovat od roku 1993. Narodil se 12.6.1979 a momentáln? žije ve Ž?á?e nad Sázavou. Tento promotér, Dj a moderátor pat?í mezi pr?kopníky klubové hudby na Vyso?in? a jejím blízkém okolí. B?hem svého života si prošel mnoha hudebními sm?ry kdy se od punkové muziky dostal p?es disco až k elektronické hudb?. Následovalo n?kolik let hledání sama sebe, než si vlastn? uv?domil co chce hrát a jaký styl ho bude bavit nejvíc. Elektronická tane?ní scéna ho vtáhla naplno a dones ho nepustila. Jako Dj stihnul zahrát ve v?tšin? menších i v?tších m?st v ?R a také nevynechal n?kolik zahrani?ních vystoupení. Hrál na nespo?tu velkých parties a v mnoha klubech a? už brn?nských nebo v celé ?R.

Na konci roku 1997 zakládá vlastní promo agenturu MOSP (Malformation Of Sound Production), která se zabývá po?ádáním klubových nocí a parties. Do konce roku 2005 s MOSP dokázal zrealizovat kolem šedesáti úsp?šných klubových nocí (Ultratech, Reality Pulse, Earthquake, Inferno, Critic Beat, atd.). Zygy pat?í mezi respektované promotéry a jeho agentura udává sm?r klubové scén? na Vyso?in? ješt? dnes.

Dva roky byl spolumoderátorem po?adu Dance Mania na radiu Vyso?ina a dodnes pravideln? navšt?vuje jako host r?zné rádiové show po celé ?R a zde m?žete slyšet jeho sety. D?íve se zabýval vlastní produkcí, která byla spíše ambientní a v sou?asné dob? toho ?asu zase tak moc nemá aby mohl tvo?it. Má za sebou spolupráci s mnoha kluby kde byl rezidentem a do dnes spolupracuje s mnoha promotéry, kluby, agenturami a Dj´s.

Zygyho styl je t?žké definovat, protože dokáže výborn? zahrát na techno party, ale také dokáže skv?le nasát atmosféru house klubu.V jeho setech m?žete slyšet spoustu r?znorodého techna (tribal, hardgroove, progressiv a hard), dokáže zahrát i hodn? tvrdé desky a také jemný klubový europop.Pravideln? hraje jako host na r?zných diskotékách kde m?žete slyšet jeho výborné house sety. Nemá oblíbené labely ani producenty, kupuje desky podle náboje, energie a nápadu které obsahují.

Za poslední dobu hrál po boku snad všech ?eských Dj´s a ze zahrani?ních stojí za zmínku Chris Liebing, Marco Carola, Felipe, Mark Broom, Hardcell, Regis, Preach, Redhead, Grovskopa, Ogi a mnoha dalších.

V sou?asné dob? moderuje sv?j TV po?ad na kabelové televizi s názvem ClubZone a chystá se op?t tvo?it n?jakou tu muziku.

Nifty
Hlavní osoba stojící za projektem Czech Dance, který se nezabývá jen promoterskou ?inností a djingem, ale navíc i provozem stejnojmenného serveru, který své ?tená?e informuje o aktuálním d?ní na poli elektronické hudby. V rámci djingu se se jménem Dj Nifty m?žeme setkávat od roku 2003, kdy se Nifty aktivn? podílel na programu hned dvou hudebních prostor? v ?ele s klubem Mír v Uherském Hradišti. Hudebn? se dj Nifty pohybuje ve vodách v sou?asnosti stále oblíben?jších hudebních styl? Progressive a Trance. Zajímavostí této osobnosti je striktní využívání tzv. PC djingu, p?i n?mž nejsou používány klasické gramofony, ale pracuje se v software umož?ujícím tzv. on-line mix nap?. Traktor Studio, Ableton apod.

Daun
Pokud by jste hledali na ?eské tane?ní scén? dje, který hraje progressive a tech-trance s v?tším zápalem, tak pochybujeme, že usp?jete. Daunovo podání je velmi osobité a vyzna?uje se velkým zápalem, který snoubí jeho elegantní styl s opravdovým zážitkem. Tento p?íjemný, vždy usm?vavý dj, vám otev?e srdce a oddá vás tane?nímu zápalu, který bude prostupovat skrze vaše t?la i duši.

Axiom
Dj Axiom pochází ze Ž?áru nad Sázavou a v sou?asné dob? žije v Brn?. O tane?ní muziku se zajímá již od mládí. Kolem patnáctého roku v?ku poslouchal muziku od interpret? jako The Prodigy, Music Instructor, Daft Punk a další.

Na st?ední škole, n?kdy kolem roku 1997, se p?es kamarády dostal k technu, které v té dob? zažívalo v ?R velký booom. Poté ale slyšel v?ci od n?meckých producent? jako nap?. od Johannese Heila, ?i prvotiny mnichovského labelu International Deejay Gigolos a techno u n?j “na v?ky” ustoupilo do pozadí.

Za gramofony se poprvé postavil v roce 2002. P?edstavil se na mnoha klubovkách, p?edevším na Vyso?in? (Jihlava, T?ebí?, Vel. Mezi?í?í, Ž?ár), ale také v Praze, Brn?, Olomouci atd. po boku DJs jako nap?. Mark Broom (GB), Diana D’Rouze (Pol), Toky (Sk), Dalo (Sk), Balthazar (Bg), Van Bass (A), Marcelo K2 aka The Pusher (Bra)…

V roce 2005 se mezi jeho nejvýznamn?jší úsp?chy za?adilo hraní na nejv?tším moravském techno festivalu Hradhouse v Boskovicích, letos to bylo vystoupení na nejlepší klubovce v Brn? - na Elekt?e v klubu Fléda. Dostal se také do finále “Final DJ Session”, což byla DJská sout?ž po?ádaná serverem poslouchej.net (z asi stovky demo set? mezi 6 nejlepších ve finále, kde jeho electro minimal p?íliš nezapadl do housové kocepce ve?era). “Axiom je jeden z t?ch nejlepších, kte?í si zaslouží, aby šli nahoru,” napsal o n?m Tomáš Ondrá?ek aka Fly - manager klubu Fléda, jedna z hlavních postav www.rave.cz a v?bec elektronické scény nejen v Brn?.

V sou?asné dob? se v?nuje p?edevším vlastní produkci, kterou se snaží zapojovat do svých DJských set?.

Czech Dance vs. MOSP line-up:

21:00 – 22:30 Axion
22:30 – 24:00 Daun
00:00 – 01:00 Nifty
01:00 – 02:00 Bon Finix
02:00 – 03:00 Carrione aka Diesel Phunk
03:00 – 04:00 Zygy

Kde se klub Styx nalézá?

Klub Styx se nalézá v blízkosti stanice metra Invalidovna na trase B v t?sné blízkosti hotelu Olympik na adrese Sokolovská 144/349, Praha 8.

Czech Dance vs. MOSP
Pá 8.12.2006
club Styx, Praha
djs:
Bon Finix, Zygy, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Axiom, Daun
specials: light show, videoprojection, virtual dancers
vstupné zdarma

Atmosféra vánoc je tady Czech Dance vs. MOSP!

© 2006 DJ Carrione