DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
07.01.2007
Sobotní ve?er 20.1.2007 v turnovském Music Clubu Scorpion bude ve znamení zcela nové noci Extravaganza Night, která svým pojetím rozší?í sou?asnou hudební nabídku prostoru MC Scorpion sm?rem ke klubové scén?. Extravaganza Night nabídne atmosféru oblíbených klubových nocí pod hudební taktovkou zkušených klubových djs, kte?í sobotní noc 20.1.2007 zahalí do houseového, trance a progressive hávu.

Extravaganza Night – nová hudební noc

Extravaganza Night je zcela nový projekt MC Scorpion a tane?ního serveru Czech-Dance.com, který hodlá rozší?it hudební nabídku turnovského prostoru MC Scorpion sm?rem ke klubové scén?. Noci Extravaganza Night svým návšt?vník?m nabídnou extravaganci, atmosféru a zábavu oblíbených klubových nocí, které hudebn? podpo?í vybraní klubový djs.

Projekt nocí Extravaganza Night se však nehodlá striktn? orientovat pouze na jeden sm?r soudobé klubové hudby, proto se i vy návšt?vníci budete moci podílet na vývoji t?chto nocí prostým vyjád?ením svých p?ání o podob? nocí v diskuzi na stránkách MC Scorpion.

Noci Extravaganza Night startují již 20.ledna

První noc Extravaganza Night odstartuje již v sobotu 20.1.2007. K?est noci prob?hne pod taktovkou celkem t?í klubových djs, kte?í p?edstaví v sou?asnosti velmi populární zvuk klubových nocí zam??ujících se na house, trance a progressive.

Prvním pozvaným hostem noci je osobnost pohybující se na tane?ní scén? již od p?elomu let 1998/1999, promotér, otec projektu Extravaganza Night, rezident vyhlášené noci Meccamix v pražském klubu Mecca za rok 2005, ?astý host klubové scény v n?meckém Ambergu a rezident po?adu Global Beats na mexickém rádiu Masmusic, dj Carrione aka Diesel Phunk, jehož sety se vyzna?ují nejen vysokou mírou nápaditosti, ale je schopen velmi pružn? reagovat na pot?eby publika díky jeho opravdu širokému hudebnímu potenciálu.

Druhým hostem ve?era je ?lov?k stojící ze projektem hudebního serveru Czech-Dance.com, promotér a dj v jedné osob? dj Nifty. Hudebn? se dj Nifty pohybuje ve vodách v sou?asnosti stále oblíben?jších hudebních styl? progressive a trance. Zajímavostí této osobnosti je striktní využívání tzv. PC djingu, p?i n?mž nejsou používány klasické gramofony, ale pracuje se v software umož?ujícím tzv. on-line mix nap?. Virtual Dj, Traktor Studio, Ableton apod.

Posledním hostem startovní noci Extravaganza Night je zástupce severo?eské tane?ní scény, rezident nocí Mix Style, dj Jay Dany Dee. A? je tento dj teprve nová?kem na ?eské tane?ní scén?, tak své jméno již dokázal protla?it po bok osv?d?ených jmen nap?: Orbith, Carrione aka Diesel Phunk ?i Chris Sadler na akcích v Teplicích, Praze ?i Brn?. O jeho kvalitách sv?d?í i fakt, že byl úsp?šným finalist? hned n?kolika djských sout?ží. A co vlastn? Jay Dany Dee hraje? V jeho rekordbagu naleznete desky s club a funky houseovou ?i progressive náladou.

Stále nevíte…?

Stále nevíte zda by vás noc oslovila, nebo vám p?ijde název noci pov?domí? Tane?ní akce Extravaganza Night nejsou na tane?ní scén? novinkou, ale voln? navazují na sérii akcí Dance Extravaganza Night, která byla propojena se stejnojmenným po?adem na rádiu Evropa 2 a p?esn? takovou atmosféru, která vyprodala a rozskákala nejeden klub mezi lety 2003 až 2006 o?ekávejte i v sobotu 20.1.2007 v turnovském MC Scorpion.

Bližší informace o akci samotné o?ekávejte v pr?b?hu posledního týdne p?ed akcí!

Extravaganza Night
So 20.1.2007
MC Scorpion

- Turnov, Ko?ský trh 201
DJs: Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Jay Dany Dee
Start: 21.00

© 2006 DJ Carrione