DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
03.05.2007
Plze?ský warm-up k párty Amazing City, který se konal v sobotu 31.3.2007 v klubu PH+ byl pro mnohé p?íjemným zážitkem. Vy sami jste vytvo?ili pro nás dje skv?lé podmínky a my jsme vám vše velmi rádi vraceli. Report z této akce byl uve?ejn?n na portále Bavte.se.

V sobotu 31.3 2007 si plze?ský klub PH+ st?ihl zah?ívací kolo na party Amazing city,která prob?hne 13.4 v pražské T-Mobile arén?. A tady je pár slov a fotek.

Akce sice za?ala už 21.00,ale první návšt?vníci se za?ali trousit až o hodinu pozd?ji.Návšt?vnost ale i tak nebyla moc veliká,což je dost velká škoda, vzhledem k obsazení za mixážním pultem. A že bylo z ?eho vybírat. Objevili se zde Djs: Carrione aka Diesel Phunk, Dj Tomahawk, Dj Tall Boy Slim a Djka Bluecat.

Jako první se na ?adu dostal rezidentní Dj Tall Boy Slim. Tento dlouhán p?edvedl sv?j obvyklý sound ve stylech electro a progressiv house, kterým zaru?en? rozproudil první návšt?vníky klubu. Po p?ibližn? dvou hodinách jeho produkce však bylo vše nachystáno na p?íchod druhého ú?inkujícího, kterým nebyl nikdo jiný, než hlavní hv?zda ve?era, dj Carrione aka Diesel Punk. Tento dj vystupující p?evážn? v Pražských klubech jako jsou nap?íklad Radost FX, Spiral club nebo Industry 55. Zde, v klubu PH+, za?al svou produkci hned svižnými housovými rytmy, které plynule, leckdy skoro až nepozorovan? p?echázely do styl? jako jsou trance ?i progressiv. Jak se jeho produkce chýlila ke konci, byla Carrionova hudba stále tvrdší a stále blíže p?ipomínala techtrance.

Poté, co Carrione opustil svou pozici, octl se na jeho míst? Dj Tomahawk, který svým setem celé osazenstvo klubu naprosto rozsekal. Myslím tím, že nastal absolutní zlom v hudební produkci tohoto ve?era. Žádný house, progressiv ?i trance a jiné „m?k?í“ styly, nýbrž tvrdé a nekompromisní techno. Klubem za?aly ot?ásat tvrdé beaty techno rytm? a na parketu se objevili i lidé, kte?í až doposud tiše sed?li a vesele popíjeli.

Jako poslední se na ?adu dostala pro mnohé p?ítomné pány t?ešni?ka na pomyslném dortu této noci, jediná dáma v kvartetu djs, Djka Bluecat. By? na první pohled k?ehká a jemná dívka, jakmile se octne za mixážním pultem, stává se z ní nekompromisní „technolady“. To znamená, že p?estože Dj Tomahawk nasadil pekelné tempo, tak Djka Bluecat nez?stala ani v nejmenším pozadu. V jejím setu zazn?ly i n?které znám?jší hity.

Na druhé stage se p?edstavili Djs Sens a Tommy. Návšt?vník?m restaurace se tito dva pokoušeli zp?íjemnit posezení u ve?erní skleni?ky dobrého vína ?i korbelu kvalitního piva hraním p?edevším housu ?i vocal housu, což se jim ob?ma rozhodn? vyda?ilo a povedlo se jim vytvo?it zde velice p?íjemnou a p?átelskou atmosféru.

Ob? stage byly velice kvalitn? nazvu?ené. Stage v klubu byla navíc dopln?na videoprojekcí, což p?sobilo velice p?íjemn? jakožto vizuální podbarvení zážitku z hudby. Ohledn? osv?tlení klubu mohu ?íct, že šlo o klasický standart bez v?tšího p?ekvapení. Jedinou výtku m?žu mít k tomu, že jelikož jde o warm up k halové akci, kde nebude nouze o lasery a podobné efekty, tak myslím, že zde jejich absence byla docela citelná.

Hudebn? byla akce velice kvalitn? obsazená, ale dle mého názoru by jí více slušel páte?ní ve?er, jelikož návšt?vnost by ur?it? byla mnohem vyšší, jak by si akce takového kalibru rozhodn? zasloužila. Celkov? lze ale ?íci, že až na pár tém?? bezvýznamných detail? šlo o akci velice povedenou a doufám, že se podobných v klubu PH+ brzy zase do?káme.

Zdroj: Bavte.se

Fotoreport z této akce naleznete v sekci Gallery nebo na portále Bavte.se.

© 2006 DJ Carrione