Home Contact
Press

<< Back to press index

ilustrační obrázek
24.05.2006
Jedna z nejoblíben?jších hot & sexy klubových nocí, která se stala symbolem léta a nespoutané zábavy zavítá již tento pátek 26.5.2006 exklusivn? do music klubu APOLLO Praska?ka u Hradce Králové.

IBIZA NIGHT-DALŠÍ ZAJÍMAVÁ TANE?NÍ NOC ZA HUBI?KU

Za poslední týden se udála spousta d?ležitých mezníku, o kterých bychom Vás rádi informovali. Všechny p?íznivce kvalitní house music, tak jak byla podávána na nocích Meccamix v prestižním pražském klubu Mecca, jist? pot?ší fakt, že k již avizovaným djs p?ibyl nový, very special host - dj DIESEL PHUNK aka dj CARRIONE. V hodinu a p?l dlouhém setu Vám p?edstaví prost?ednictvím technologie Final Scratch co se hraje, hrálo a ješt? dlouho bude hrát ve stov?žaté Praze. Doplní ho další djs:

B.ONE.K – po roce op?t ve východních ?echách. Jeho show a um za gramofony t? nenechá v klidu. Získal mnoho ocen?ní v nejr?zn?jších anketách a jeho sety partypeople ozna?ují ?asto právem za nejlepší sety ve?era. Pan Dj, skv?lý showman a vynikající bavi?. T?žko byste hledali dje podobných kvalit.

SCOOP – showman pohybující se za gramofony tém?? 10 let. Mixy, které p?edvádí jsou ukázkou jeho nesporných kvalit odrážejících léta za mixem. Dj, který si m?že dovolit opravdu všechno a jehož vinyly ho opravdu na slovo poslouchají. Svá vystoupení obohacuje v sou?asné dob? používáním externího efektoru a vlastní tvorbou.

TZÉSAR - východo?eský propagátor nového hudebního stylu Hit & House & Energy, ale také rezident pardubických techno afterparties. ?ekejte speciální energický house mix oblíbeného Hit & House & Energy a funky UK houseu dopln?ný osobitým mixingem. V sou?asné dob? používá p?i svém vystoupení jako jeden z mála djs sampler a externí efektor.

RÁFEK – mladý dj z královéhradeckého kraje, který si p?ipraví happy vocal set plný letního feelingu a skv?lé nálady, jež t? ur?it? dostane do pohodové nálady.

Velice nás t?ší Váš zájem o akci IBIZA NIGHT PARTY Special a proto jsme p?ipravili navíc jako pozornost pro prvních 50 návšt?vník? bonusové CD zdarma s live záznamem Dje DIESEL PHUNKA. Každý návšt?vník pak obdrží letní welcome drink „Tropico“ na posiln?nou zdarma, pokud budete 10-tým p?íchozím v po?adí, ?eká na Vás ješt? další CD – tentokrát originální edice letního houseového mixu namixovaného k ve?írku IBIZA NIGHT PARTY djem Tzésarem.

Na webových stránkách akce http://www.clubbing.unas.cz naleznete také hitparádu s aktuálními songy, které díky svému hlasování m?žete za?adit do set? od ú?inkujících djs. O této ojedin?lé sou?ásti klubové párty se již vedou nejr?zn?jší diskuze.

Nezapome?te, že na webových stránkách probíhá také sout?ž k akci o 2x VIP volný vstup, 2x CD s letními houseovými peckami, 2x ledový ?aj PFANNER, 10x párty samolepky aj.

Na párty bude probíhat speciální fotoakce - style-focení - fotky z párty p?ímo na tv?j email, videoprojekce se záb?ry z nejv?tších Evropských house festival? a z Ibizy, pro hrá?e bude k dispozici fotbálek, herna a pro obdivovatele paprsk? 2x laser.Dopravu na akci a info o speciální TAXI služb?, která t? odveze odkudkoliv za 5,-/km naleznete na webu akce http://www.clubbing.unas.cz

APOLLO je skv?lý a velký klub s kapacitou 500 osob, s bezkonkuren?ními cenami drink?, rozd?lený do n?kolika místností; samostatný vý?ep s posezením u TV, salónek s pr?hledem do sálu, herna s plážovým posezením fotbálkem a šipkami, sál s velkoplošnou projekcí, tane?ním parketem a barem.

Dovolte nám, vzít Vás na místo plné dobré nálady, p?átelské atmosféry a kde se budete skv?le bavit…

Pátek 26.5.2006 IBIZA NIGHT PARTY Special
music klub APOLLO, Praska?ka u Hradce Králové.
Djs: DIESEL PHUNK, B.ONE.K, SCOOP, TZÉSAR, RÁFEK. Start:21:00 Vstup: 60,-
Více info na http://www.clubbing.unas.cz
© 2006 DJ Carrione