Home Contact
Press

<< Back to press index

ilustrační obrázek
02.07.2006
Již v pátek 7.7. prob?hne v ostravském klubu Fabric p?edpremiéra nové ostravské rezidentní noci dje Orbitha s názvem DJ Orbith in Fabric. V rámci ve?era se za gramofony objeví i djs Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K.

Je nepochybné, že dj Orbith se od dob konce deváté dekády minulého století stal v ?eském klubové prost?edí pojmem. Tento dj má již dlouho dop?edu sv?j kalendá? doslova nap?chován k prasknutí, což jej ?iní pro mnohé promotery jen t?žko dosažitelným. Ostravský klub Fabric si je této skute?nosti v?dom a s ohledem na Orbithovu popularitu v Ostravském kraji startuje pravidelnou rezidentní noc DJ Orbith in Fabric, která oficiáln? startuje v ?íjnu tohoto roku.

Správn? jste si všimly sl?vka oficiáln?, protože noc DJ Orbith in Fabric má svou p?edpremiéru na po?átku prázdnin již v pátek 7.7.2006, kdy se za gramofony krom? nového rezidenta Fabricu dje Orbitha objeví i duo dj? p?sobících na ?eské tane?ní scén? n?jaký ten rok, dj? vytvá?ejících atmosféru, duo Carrione aka Diesel Phunk a B.One.K.Carrione aka Diesel Phunk
DJ aktivn? se pohybující na ?eské tane?ní scén? od roku 1999. Tento dj je znám svou hudební p?izp?sobivostí díky ?emuž jeho jméno m?žete naleznout jak na techno, tak i trance, progressive ?i house akcích. Jeho vysoká variabilita, které dosahuje díky aktivnímu využití technologie Final Scratch 2, mu v minulosti zajistila krom? hraní s mnoha zahrani?ními hv?zdami nap?. Marco di Micoli, Xentrix, Paul Mack, Felipe, Ian Ossia, Marble, JJ aka Jesus at Work, Nippa, Ben Long, Lee Dagger(Anglie), Luke Sun(N?mecko) mimo jiné i rezidentní noc ve významném pražském klubu Mecca s názvem Meccamix.

B.One.K
Jméno B.One.K se poprvé objevilo na plakátech v roce 1996, kdy se zabýval výhradn? tvorbou a prezentací vlastní hudby. Djem v pravém slova smyslu se B.One.K stal až v roce 1998, kdy vym?nil analogové stroje za pár gramofon?. Z po?átku bylo jméno tohoto dje úzce spjato s klubem MC Veltruby u Kolína, který leží v srdcích mnoha clubber? dodnes. Pozd?ji se tento dj krom? hraní s hv?zdami zahrani?ního formátu nap?. Ben Long, Steve Stoll, Colin Dale, Mark Broom, Inigo Kennedy, Jesus At Work, Felipe, Luke Sun, Mathias Kaun, staral i o produkci klub? Flash ?i MC B?eznice.

Line-up DJ Orbith in Fabric:
21:00 – 23:00 Fabric resident
23:00 – 01:00 B.One.K
01:00 – 03:00 Orbith
03:00 – 05:00 Carrione aka Diesel Phunk

P?ij?te si i vy užít po?átku nového léta a oslavy nové rezidentní noci DJ Orbith in Fabric.
© 2006 DJ Carrione