Home Contact
Press

<< Back to press index

ilustrační obrázek
31.10.2006
Hudební revoluce prob?hne na den p?esn? sedmnáct let po událostech sametové revoluce. Hlavním centrem událostí však tentokrát nebude Národní t?ída, ale nedaleký klub Vertigo. P?ipravme si transparenty a vyražme.

Czech Dance – Revolution

P?esn? p?ed 17 lety prob?hli významné události, které se nesmazatelným zp?sobem zapsaly do d?jin tehdejší ?eskoslovenské republiky a nyní se schyluje k dalším událostem, událostem hudebním, které nehodlají nechat žádného clubbera chladným.

Co se na páte?ní noc s datem 17. listopadu 2006 v pražském klubu Vertigo chystá? Už nyní m?žeme prozradit, že zde vystoupí celkem 5 djs, jedno djské duo a živá drum performance. Hudebn?-revolucioná?ské srdce noci bude tlouct v pravidelném rytmu progressive, trance a house a vstup do centra revolu?ního d?ní je jak jinak než zdarma. O smyslná oka všech dorazivších protestujících se postará virtuální tane?nice.

Výše jsme prozradili co vše se bude v pražském klubu Vertigo dít, ovšem neprozradili jsme, kdo budou ti hudbu hlásající revolucioná?i. Hlavním hostem ve?era bude nová tvá? bookingu Czech Dance, ovšem jinak velmi zkušený dj a v minulosti i moderátor rádia Kiss Publikum L´Sada, kterého doprovodí nemén? zkušený Carrione aka Diesel Phunk, jež v minulosti byl rezidentem v pražském klubu Mecca na noci Meccamix a v poslední dob? aktivn? spolupracuje nap?. s mexickým rádiem Masmusic ?i klubovou scénou v n?meckém Ambergu. Dalšími tvá?emi noci budou dj zam??ující se výhradn? na práci v po?íta?ovém prost?edí, tzv. PC Djing, dj Nifty, zkušený a hlavn? vždy usm?vavý dj se smyslem pro atmosféru dj Daun a v neposlední ?ad? dj mEN.

Ovšem tímto nabídka noci stále nekon?í, protože si po?adatelé noci Czech Dance – Revolution pro návšt?vníky p?ipravili hned dv? speciality v podání djského dua Matthew + Finidi a rytmické performance v podání Car-La, který je znám svými živými vystoupeními využívající bubnu nej?ast?ji s Josefem Sedlo?em. Perli?kou je, že v dávné minulosti Car-L vystupoval spole?n? i s djem Carrione aka Diesel Phunk, tudíž se v tomto sm?ru jedná o spole?né vystoupení po více jak šesti letech.

Revolucí za š?astné zít?ky Czech Dance – Revolution!

Czech Dance – Revolution
Pátek 17.11. 2006
club Vertigo, Havelská 4 – Praha 1
Djs:
L´Sada, Carrione aka Diesel Phunk, Nifty, Daun, mEN
Specials: dj duo Matthew + Finidi, live drum performance by Car-L, virtual dancers
Vstupné zdarma

© 2006 DJ Carrione