DJ CARRIONE - Home/News
Home Contact
Home/News

<< Back to news index

ilustrační obrázek
22.04.2009
V sobotu 25. kv?tna vystoupí v pražském klubu Prdel ikona slovenského progressivního zvuku, dj a producent Tomáš Haverlík. Jeho vystoupení prob?hne v rámci dalšího z oblíbených narozeninových mejdan?, takže o dobrou atmosféru rozhodn? nebude nouze. Krom? zmi?ovaného Tomáše Havrlíka se b?hem ve?era za gramofony objeví djs Nifty, OneWay, Carrione aka Diesel Phunk, L’Sada, MeryEn, Daun a Tosina.

Opravdu si z vás ned?láme prdel, když vás zveme do klubu Prdel na Tomáše Haverlíka. Víme, že neuplynulo mnoho vody od jeho posledního vystoupení v jiném pražském klubu, ale pro? si jeho vystoupení jednoduše nezopakovat, když je zaru?ená zábava? Zárove? vás zveme k pozvednutí ?íší na oslavu hned trojitých narozenin dj? Niftyho, Tosiny a OneWaye.

Kdo je Tomáš Haverlík?

Tomáš Haverlík je p?edstavitelem a exportérem slovenského progressivu se zárukou kvality. Tomáš dal v roce 1999 základ projektu Haverlík & Tká?. Od roku 1999 spole?n? produkovali hudbu. Jejich spole?ný hudebný vkus udal i sm??ování spole?né tvorby, která byla zpo?átku ovlivn?na rozmachem euro-trance v N?mecku a n?mecky hovo?ících krajinách.

Po komercionalizaci západoevropské trance scény se obrátili dále na západ a objevili ostrovní anglickou scénu, která se sebou p?inášela a dodnes p?ináší netradi?ní a hlavn? inovativní postupy p?i tvorb? hudby. Práv? podle t?chto prvk? se jmenuje i populární hudební styl “progressive”, který se stal pro dvojici Haverlík & Tká? nejen studnicí nápad?, ale i novou formou hudebního cít?ní.

Produkce dvojice Haverlík & Tká? a pozd?ji samotného Haverlíka se dá charakterizovat jako progressive pracující s prvky house a trance. Jedine?ným postupem je hlavn? stylizace skladeb. Základem každé skladby je výrazný motiv, který se objevuje v pr?b?hu celé skladby. Dalším podstatným prvkem skladeb jsou táhlé atmosférické textury, které dávají jednotlivým skladbám tvá?. Velmi typickým prvkem tvorby Haverlíka a Tká?e jsou perkusivní zvuky obohacené o množství efekt? a "p?ekopávaný" rytmus.

Na tento "recept" zareagovali v roku 2002 i anglická vydavatelství, která vydávají prvotinu "HANNAH". Tato skladba svým hloubavým zvukem p?esn? vystihuje podstatu Haverlíkova a Tká?ova chápání hudby. Tomáš?v naefektovaný motiv vnáší do skladby až pohádkovou atmosféru a tím definuje celkový charakter skladby. V po?adí druhou vydanou skladbou je "TYRA", která se díky své univerzální povaze dostala do obliby mnoha známých dj? jako jsou Deep Dish, Deepsky, Hernan Cattaneo, John ‘oo’ Flemming, Sander Kleinenberg, Sasha, Satoshi Tomiie. Podobný úsp?ch má aj další deska “SYNTHIA” a vydané remixy. V roce 2004 následuje singl “NOEL”, kde svoje vokály zap?j?ila slovenská zp?va?ka Misha. Všechny skladby se postupn? staly sou?ástí r?zných CD kompilací a set? v podání sv?tové progresivní elity.

Dnes již dvojice Haverlík & Tká? není aktivní. Tomáš Haverlík aktivn? pracuje sám. V sou?asnosti p?ebudovává své domácí studio a p?ipravuje sv?j pravidelný po?ad na severoamerickém top prog-trance rádiu "ETN.fm". Samoz?ejm? nesmíme opomenout i pravidelná Haverlíkova djská vystoupení.

P?ij?te si Tomáše Haverlíka a samoz?ejm? nejen jeho poslechnout naživo už tuto sobotu 25. dubna do pražského klubu Prdel. Supportem mu budou djs Nifty, OneWay, Carrione aka Diesel Phunk, L’Sada, MeryEn, Daun a Tosina.

© 2006 DJ Carrione